Pozemky Slatinice - lokalita U hříště

3000 Kč / m2 vč. DPH

SLATINICE lokalita “U HŘIŠTĚ” 

Připravujeme:

–  stavební pozemky pro rodinné domy a stavební pozemky s rodinnými domy , které budou orientovány na západní a východní světovou stranu. 

Veškeré inženýrské sítě – elektřina, vodovod, dešťová kanalizace, splašková kanalizace a asfaltová obslužná komunikace s veřejným osvětlením a parkovacími stáními – budou připraveny na podzim 2022 (nejzažší termín zahájení výstavby léto 2022).  V současnosti čekáme na povolení stavby vodovodu a kanalizace.

Nabízet budeme jak vybrané zasíťované stavební pozemky pro individuální výstavbu RD, tak hlavně zasíťované stavební pozemky s výstavbou RD “na klíč”, vše dle možností schválené územní studie pro toto území.

Investor stavby a vlastník pozemků do zimy 2021/2022 tzn. před zahájením uzavírání rezervací na jednotlivé pozemky (jaro roku 2022), nechá zpracovat 3 různé studie RD 4+kk vhodné pro tuto lokalitu v rozsahu pro RD “na klíč” – ve standardním vybavení (možnost klientských změn), ze kterých si klient bude moci vybrat.

 

Obec Slatinice se rozprostírá na východním úpatí Velkého Kosíře, který je posledním výběžkem Drahanské vrchoviny, uprostřed trojúhelníku měst Olomouc, Prostějov a Litovel. Svůj název získala od močálů – Slatin, které byly zejména na místě dnešního mlýna. Ve staré obecní pečeti byla vyryta nádoba do níž vtéká voda a nápis “Péezet deidiny hrubich Slatienicz 1698”. První zprávy o Slatinicích pochází z doby vlády rodu Přemyslovců (první písemná zpráva r.1249).

Mezi dominantní objekty obce patří barokní kostel s farou, budova lázní, škola a sokolovna, mlýn a “Lichtenšteinský dvůr”, dnes využívaný obecním úřadem. K nejen pasivnímu odpočinku je možné využít atraktivní prostředí sportovního areálu s řadou atrakcí určených především pro mládež. Příjemně relaxovat můžete i v lázeňském parku v těsné blízkosti jednotlivých balneoprovozů. Jen pár kilometrů od Slatinic je možné obdivovat další turisticky zajímavá místa, jako např. Černou věž v Drahanovicích, zámek a přírodní park Terezské údolí v Náměšti na Hané, zámecký park v Čechách pod Kosířem a přírodní park Vápenice u obce Slatinky.

Obec a Lázně

Lázně byly založeny v 17.století a první zmínky o slatinické léčivé vodě jsou již z roku 1580 od proslulého moravského lékaře Tomáše Jordána z Klausenburka. Minerální pramen přírodní sirné vody s hypotonickým obsahem sirovodíku se využívá zejména pro léčbu onemocnění pohybového ústrojí, léčbu po operacích kloubních náhrad a po úrazech pohybového ústrojí.

Pro příjezd do Slatinic je možné využít autobusové linky z Olomouce, Prostějova a Litovle (vzdálenost těchto měst je cca 13 km). Vlakem se k nám dostanete s přestupem v Drahanovicích z Olomouce i Prostějova. Samotná obec a její okolí je protkána množstvím stezek pro pěší a cyklisty. Cílem těchto tras je především turisticky velmi zajímavá lokalita přírodního parku Velký Kosíř, v jehož středu se nachází hanácká “velehora” Velký Kosíř s nadmořskou výškou 442 m.

Občanská vybavenost: škola, školka, lékárna, obchody, restaurace, sportovní areály

Pro zastavovací území byla zpracována požadovaná Územní studie, která již byla Magistrátem města Olomouce, Odborem koncepce a rozvoje, Oddělením územního plánování a architektury zaevidována.

V současnoti čekáme na vydání stavebního povolení pro výstavbu inženýrských sítí, komunikace a veřejného osvětlení.

Podmínky pro využití ploch 

Hlavní využití

 • rodinné domy včetně doplňujících drobných staveb (bazény, kůlny, atd.)

 

Prostorové uspořádání

 • výška zastavění bude max. dvě nadzemní podlaží a podkroví, max. 12 m
 • směr hlavního hřebene střechy je stanoven rovnoběžně s ulicí;
 • hlavní střecha – střecha sedlová, valbová a polovalbová;
 • zastřešení vedlejších uličních částí staveb (vestavěné garáže apod.) je možné zastřešit také plochou střechou, zastřešení dvorních částí je možné sedlovou, pultovou či plochou střechou;
 • uliční stavební čára je v obou ulicích stanovená 6 m od hranice pozemku a tvoří tím mezní kolmý průmět zásadní uliční fasády;
 • předsazení (např. arkýřový výklenek, předsazení vstupu) jsou přípustná pouze ojediněle a v minimálním rozsahu šířky i hloubky předsazení, předsazení garáží je nepřípustné;
 • garáže můžou být součástí objektu RD nebo budou umístěny jako samostatné stavby;
 • dvorní stavební čára není stanovena;
 • zastavěnost pozemků max. 60%;
 • přední oplocení pozemků probíhá na úrovni čelních fasád objektů RD, orientovaných do ulice, tj. ve vyznačené stavební čáře. Předzahrádky dotváří zahradní úpravu ulice, a to individuálně dle záměru vlastníka;
 • neoplocené předzahrádky budou alespoň z 1/2 nezpevněné;
 • ploty dřevěné nebo drátěné do max. výšky 180cm;

 

Plocha je rozdělena na maximálně 35 pozemků RD, s pozemky o výměře cca 600 až 960 m2.

Územní studie je řešena s ohledem na co nejhospodárnější využití území při respektování podmínek využití území daných platnou územně plánovací dokumentací, limitů využití území a podmínek vyplývajících z platné legislativy.

Ve studii znázorněné umístění rodinných domů a dalších objektů je uvedeno jako doporučení a odráží variantu umístění objektů s doložením principu rytmu řazení fasád, vstupů a vjezdů včetně volného prostoru a předzahrádek.

Územní studie doporučuje s ohledem na stávající hodnotnou zástavbu v obci, jako nejvýhodnější koordinované umístění staveb v souvislé stavební čáře v blízkosti veřejného prostranství a vždy na jednu společnou hranici se sousedním pozemkem a volitelným odstupem vůči protější hranici, aniž by došlo k zamezení stejného způsobu umístění na sousedním pozemku.

Vyhláška č. 501/2006 Sb. v ust. § 25 odst. 2 stanovuje vzájemné odstupy staveb rodinných domů vytvářející mezi sebou volný prostor na nejméně 7m a současně nejmenší odstup od společné hranice pozemků 2m. Dále v odst. 6 téhož ustanovení je umožněno umístění staveb rodinných domů až na společné hranice pozemků za určitých podmínek (s ohledem na charakter zástavby, bez otvorů a přesahů na sousední pozemek atd.). Z tohoto vyplývá, že případný volný prostor mezi takto umisťovanými stavbami si může stavebník zvolit dle potřeby a výhodou je, že tento prostor bude realizován a také užíván vždy na vlastním pozemku stavby. Šíře volného prostoru však podle výše uvedeného musí být nejméně 7m (nebo 4m bez oken obytných místností a u stísněných podmínek), aby nebylo znemožněno umístění sousední stavby obdobným způsobem. Takové řešení tedy kromě volného prostoru umožňuje i např. zastavění celé šíře pozemku (např. průjezdnou garáží či průjezdem). Tímto doporučením se tedy zvyšuje míra využitelnosti území a zvyšuje se míra soukromí na budoucích pozemcích.

Takto doporučené řešení zohledňuje tradiční způsob umisťování staveb, ze kterých existují dva základní výhledy: na ulici a do hloubky pozemku. Tedy do veřejného prostoru, který je bez uličního oplocení více kontrolován, je tak bezpečnější a dále na vlastní pozemek a tedy nikoliv k sousedovi atd. To vše přispívá k vyšší soudržnosti obyvatel.

 

Orientační prodejní cena 3000kč/m2 vč.DPH + rezervační poplatek 15.000kč + DPH 21% 

Rezervační smlouvy začneme uzavírat až po právní moci vydaného stavebního povolení na výstavbu komunikace, inženýrských sítí a veřejného osvětlení, předpoklad vydání SP –  jaro 2022. 

pozemek č.1.1      655m2                       pozemek č.2.1     864m2

pozemek č.1.2      659m2                       pozemek č.2.2     672m2

pozemek č.1.3      646m2                       pozemek č.2.3     675m2

pozemek č.1.4      705m2                       pozemek č.2.4     882m2

pozemek č.1.5      675m2                       pozemek č.2.5     766m2 

pozemek č.1.6      682m2                       pozemek č.2.6     765m2

pozemek č.1.7      779m2                       pozemek č.2.7     764m2

pozemek č.1.8      822m2                       pozemek č.2.8     799m2 

pozemek č.1.9      744m2                       pozemek č.2.9     925m2 

pozemek č.1.10    744m2                       pozemek č.2.10   964m2

pozemek č.1.11    744m2                       pozemek č.2.11    962m2 

pozemek č.1.12    634m2                       pozemek č.2.12    960m2

pozemek č.1.13    636m2                       pozemek č.2.13    810m2 

pozemek č.1.14    636m2                       pozemek č.2.14    909m2

pozemek č.1.15    637m2                       pozemek č.2.15    835m2

pozemek č.1.16    694m2                       pozemek č.2.16    833m2  

pozemek č.1.17    820m2                       pozemek č.2.17    806m2

pozemek č.1.18    651m2

Makléř projektu