Pozemky Droždín - lokalita U rybníčku

2990 Kč / m2 

Projekt ” U RYBNÍČKU – DROŽDÍN” je umístěn na klidném místě s okolní zelení a malým rybníčkem a je koncipovaný pro 19 rodinných domů. Rodinné domy budou umístěny jako samostatně stojící a jako dvojdomy popř. dvojice domů.  Jsou zde stavební pozemky o výměře od 552m2 až po 975m2, v šířce od 17.5m po 33m. Stavební pozemky jsou orientovány na všechny světové strany – zejména jižní a severní, ale i východní a západní.  Inženýrské sítě budou pro komfortní bydlení klientů zbudovány včetně obslužné komunikace se zámkovou dlažbou a parkovacími odstavnými plochami.

Elektřina – pojistková skříň je umístěna na hranici pozemku (poplatek 12.500Kč společnosti ČEZ pro RD za klienta již uhrazen) 

Jednotná kanalizace (splašková s dešťovou )– přípojná šachta pro splaškové vody z  RD je vyvedená před pozemkem klienta v zeleném pásu , dešťové vody z komunikace jsou svedeny do této jednotné kanalizace   

Dešťová voda – dešťová voda ze střech a zpevněných ploch bude stažena do sběrné jímky pro dešťovou vodu s reguovaným odtokem do veřejné jednotné kanalizace. 

Vodovod –  vodovodní přípojka je vyvedena na pozemek klienta 

Plynovod –  HUP na hranici pozemku klienta 

Obslužná komunikace – ze zámkové betonové dlažby včetně parkovacích stání

Veřejné osvětlení – instalované v celé obytné zóně 

Studna pro užitkovou vodu – je možné si tuto nechat zbudovat oprávněnou firmou, toto si klient však zařizuje již samostatně.

Obec Droždín je místní částí Olomouce asi 5 km sv od Olomouce pod Svatým Kopečkem. Silnice na Svatý Kopeček v zatáčce probíhá nad horní části Droždína. Je zde městská doprava a do vedlejší 1 km vzdálené obce Samotišek vede z Olomouce nová cyklostezka. „Dolní“ i „horní“ dvůr-zámeček, najdete na návsi vedle obchodu, nebo také za školou u rybníka.

Panský dvůr v Droždíně byl pravděpodobně již na počátku 13.stol., neboť kolem r.1260 koupil hradišťský opat Robert od droždínského vladyky Předbora svobodný dvůr v Droždíně a v Radíkově.Droždín byl v té době rozdělen mezi několik zemanů. Vedle „horního“ dvora byl v Droždíně i „dolní“ svobodný dvůr. Z r.1280 je zpráva o sporu mezi klášterním hradiskem, který vlastnil „horní“ dvůr a kapitulou o hranicích pozemků v Samotiškách a Droždíně. V r.1382 se řešil spor mezi vladykou Ješkem z Droždína a Vojslavem z Hostkovic. V průběhu 15.stol., za husitských válek a za válek Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem, bylo klášterní hradisko několikrát zničeno a znovu obnoveno a jeho majetek dělen. Droždínský majetek získal Bernard ze Žerotína, který jej v r.1444 za náhradu vrátil opatu Mikuláši Kobíkovi. V r.1587 koupili jezuité v Droždíně tři usedlosti, z nichž jedna byla vladycká. V r.1656 byl v Droždíně velký klášterní dvůr a malý zemanský dvůr. V r.1660 byl již celý Droždín v majetku hradišťských opatů. Z budov „horního“ dvora zůstal jen zámeček a stodola. Ostatní budovy byly rozbořeny a uklizeny. Droždínský dvůr patřil k největším klášterním dvorům. Při parcelaci pozemků v r.1788 byl z „horního“ dvora vytvořen zbytkový statek, který koupil v r.1815 Renotiére-Kriegsfeld, jehož potomci žijí dodnes v Olomouci.

 

V první pol.17.stol. se připomíná „dolní“ dvůr, který koupil v r.1660 opat Tomáš II. Olšanský od Václava Stařínského z Bítkova za 1100 zlatých. Ten jej získal zpustošený po třicetileté válce od Alkexandra Vinarského. Po dvou letech opat Tomáš II. prodal zemanský dvůr za 2000 zlatých Janu Syllarovi, služebníku olomouckého kanovníka Orlíka s tím, že se stane klášterním poddaným a bude vykonávat roboty. Klášterní hradisko se stalo vlastníkem celého Droždína a v Droždíně již nebyl žádný svobodný vladyka. Budovy „dolního“ dvora se nacházejí v sousedství „horního“ dvora, vedle zámečku a jsou dosud zachovány. V r.1738 byl na místě staršího ovčince vybudován klášterem nový rozsáhlý ovčinec s menším obydlím a o rok později větší obytná budova. Po provedené parcelaci v r.1788 zůstalo mnoho orné půdy a pastvin nerozděleno a tak byly utvořeny zbytkové statky. Zbytkový statek při „dolním“ dvoře koupil v r.1815 pan Heinz. R.1826 koupil droždínský statek s dalším zbožím Filip Ludvík Saint-Genois a od jeho syna Mořice v r.1879 Jan z Lichtenštejna. Nyní je v soukromém majetku a bohužel větší budova s věžičkou je v dosti špatném stavu.

 

 

Ze současnosti městské části:

Tato městská část v severovýchodní části krajského města Olomouce patří  stejně tak jako Nový Svět k nejdynamičtěji se rozvíjejícím územím města co se výstavby rodinných domů týče. Za posledních 15 let zde vyrostly desítky nových rodinných domů (ul. Ke Stromkům, Horní Úlehla, U Kříže, Elišky Junkové). TTAo městská část ej atraktivní zejména blízkostí lesů a lokality Svatý Kopeček.

Občanská vybavenost – školka, škola, smíšené zboží, restaurace, hřiště pro kopanou, autobusová zastávka MHD.

Dojezdová vzdálenost do centra města Olomouce 5km. 

Rodinné domy budou umístěny  jako samostatně stojící a jako dvojdomy popř. dvojice domů. Podél levé strany komunikační větve V1 (směr od ulice U cihelny) bude umístěno 7 rodinných domů č.1 – 7, přičemž rodinné domy č.1-3 budou řešeny jako samostatně stojící a rodinné domy č. 4-7 jako dvojdomy popř. dvojice domů. Po pravé straně V1 budou umístěny 7RD č.13-18, a to jako dvojdomy popř. dvojice domů, RD č.19 jako samostně stojící. Podél komunikační větve V2 bude umístěno 5 samostatně stojících RD č. 8-12, přičemž dům č.12 umístěn po pravé straně komunikace (směr jižní k obratišti). Dvojdomy budou na společné hranici k sobě přiléhat garážovými částmi domů, které budou provozně propojené s obytnými částmi RD, dvojice domů budou na společné hranici k sobě přiléhat samostatnými garážemi navazujícími na rodinný dům (bez provozního propojení).

Stavební čára:
U rodinných_donů č. l-7, umistěných na pozemcích parc.č. 34ó, 347/1-4 a 348/1,2, podél levé strany
komunikační větve V1 (směr od ulice U cihelny), bude stavební čára 6,0m od
čelních hranic pozemků (původní stavební čára pro tyto domy byla l0m a 11m);
u rodinných domů č.9-11, umístěných na pozemcích parc.č. 354/2-4, podél levé strany komunikační
větve V2, bude stavební čára ve vzdálenosti 6,0 m od čelních hranic pozemků (původní stavební
čára pro tyto domy byla 9,0m),


Regulativy rodinných domů:
Rodinné domy č. l-7 a 12-16, které budou umístěny na pozemcích parc.č. 350/1 a 354/5 – 8, mohou
být i bez obytného podkroví se sklonem sedlové střechy (valbové střechy) min. 28°;
sklon střechy u dvojdomů popř. dvojíc domů bude jednotný pouze u navazujicích garáží. Střechy nad obytnými částmi těchto rodínných domů mohou mít různý sklon a výšku;
návaznost dvojdomů popř.dvojice domů může být řěšeno formou garáže s plochou střechou;
rodinné domy č. 9-11 a č.8, který bude umístěn na pozemku parc.č. 345, nebudou částečně zapuštěné
do terénu a budou zastřešené plochou popř. pultovou střechou schovanou za atikou.


Hospodaření s dešťovými vodami:
Dešťové vody ze střech rodinných domů nebudou odváděny do akumutačních jímek s následným
zasakováním, ale do retenčnich jímek umístěných na pozemku každého rodínného domu s následnýn
regulovaným odtokem do nové jednotné kanalizační stoky.

Parkování může být také řešeno na zpevněných plochách na pozemcích jednotlivých RD.  

ZMĚNA územního rozhodnutí v rozsahu viz shora v právní moci ke dni 6.5.2014 !!!

Prodejní cena parcel 2.990Kč/m2 včetně inženýrských sítí a komunikace (k prodejní ceně neúčtujeme DPH 21%!)

 

                                                                                                                             šířka pozemku (stavební čáry)

1.  p.č. 348/1   975m2  …………. prodáno 

2.  p.č. 348/2   933m2  …………. prodáno 

3.  p.č. 347/1   898m2  …………. prodáno

4.  p.č. 347/2   629m2  …………..prodáno  

5.  p.č. 347/3   607m2  …………..prodáno

6.  p.č. 347/4   550m2  …………. prodáno                                

7.  p.č. 346      552m2  …………. prodáno                                                                                                                                                                      

8.  p.č. 345      667m2 …………… prodáno                                                                                                                  

9.  p.č. 354/2   818m2  ……………prodáno 

10.p.č. 354/3   829m2  ………….. prodáno

11.p.č. 354/4   911m2  …… ……. rezervováno                

12.p.č. 354/5   790m2  ………….. prodáno                                                                                                                                                                    

13.p.č. 354/6   711m2  …….. ….. prodáno                                       

14.p.č. 354/7   575m2  ……………prodáno                              

15.p.č. 354/8   572m2  ………….. prodáno                               

16.p.č. 350/1   663m2  …… ……. prodáno                              

17.p.č. 351/3   681m2  ……………prodáno

18.p.č. 351/4   679m2  …….. …...prodáno

19.p.č. 351/5   914m2  …………...prodáno 

rezervační poplatek ve výši 20.000kČ vč.DPH 21% není součástí kupní ceny

Makléř projektu