Pozemky Krhová - lokalita Pod Kameněm

1390 Kč / m2 vč. DPH

Projekt “KRHOVÁ lokalita Pod Kameněm” je koncipovaný pro 20 samostatně stojících rodinných domů. Stavební pozemky jsou převážně mírně sklonité o velikosti od 960m2 po 1855m2 zakončené lesíkem či hranicemi se sousedy. Stavební orientace pozemků je severozápadní, severovýchodní, jihovýchodní a západní. Stačí si jen vybrat. Inženýrské sítě jsou pro komfortní bydlení klientů vybudovány a zkolaudovány včetně obslužné komunikace s asfaltovým povrchem a chodníkem.

Elektřina – pojistková skříň je umístěna na hranici pozemku 

Splašková kanalizace – přípojná šachta je vyvedená před pozemek klienta (vyjma pozemků č.12 -15, kde je přípojná šachta umístěné ve střední části pozemku) zaústěná do gravitační kanalizace, tato je svedena do přečerpávací šachty v nejnižším bodě lokality a z této jsou čerpadly splašky tlačeny tlakovou kanalizací do obecní kanalizace v ul. Pod Kameněm 

Dešťová kanalizace a retenční nádrže na pozemcích 

pozemky 1-5 a 16-20 – dešťová voda je stahována trativody do retenční nádrže na pozemku a regulovaným přepadem odtéká do gravitační dešťové kanalizace v komunikaci a odtud do nově vybudované velké retenční nádrže na nejnižším místě v území

pozemky 6-15 – dešťová voda je stahována trativody do retenční nádrže na pozemku a regulovaným přepadem odtéká do vsakovacích jímek na pozemku

dešťová voda z komunikace je svedena trativodem v komunikaci do retenční nádrže v nejnižším bodě lokality pod Kameněm.

Vodovod –  vodovodní přípojka je vyvedená na pozemku klienta

Plynovod –  HUP na hranici pozemku klienta 

Asfaltová komunikace a chodníky 

Veřejné osvětlení 

Studna pro užitkovou vodu – je možné si tuto nechat zbudovat oprávněnou firmou, toto si klient však zařizuje již samostatně.

Krhová je obec ve Zlínském kraji, okrese Vsetín, ležící v samém srdci Valašska. Rozkládá se podél potoka s topografickým názvem Srní potok, kterému byl přiřčen také lidový název Krhůvka. Celková katastrální rozloha obce činí 833 ha. Obec leží v nadmořské výšce 312 m n. m.

Ke dni 1.1.2015 zde žilo 1966 obyvatel a k tomuto dni je zde evidováno 658 adres.

Novodobá historie obce Krhová se píše od data 21.4.2012, kdy se konalo místní referendum, v němž nadpoloviční většina voličů rozhodla o odtržení od města Valašského Meziříčí. Na základě tohoto rozhodnutí se ke dni 1.1.2013 stala Krhová samostatnou obcí.

První písemně doložená zmínka o Krhové pochází z roku 1442, kdy je v historických pramenech uváděn vladyka Hudek z Krhové, tvořila tehdy patrně samostatný vladycký statek. V letech 1446-1463 žil na krhovské tvrzi Jan Měřička z Těškovic. V roce 1502 byla území připojena k rožnovskému panství a samostatný vladycký statek tvořila obec znovu v letech 1529-1542. Po zrušení vrchnostenského zřízení v roce 1849 se stala součástí politického a soudního okresu Valašské Meziříčí. V roce 1953 byla obec připojena k městu Valašské Meziříčí jako jeho místní část.

Již od roku 1746 patřily k oblíbeným a vyhledávaným místům v obci sirnaté studené lázně na Jehličné.

Sedm pramenů železnato-sirnaté vody umožnilo v roce 1861 vznik lázní Wittigsbad, které při terapii využívaly léčebné účinky jedlového jehličí. Hostinec, který nabízel občerstvení, se stal známým výletním místem. 

 

Občanská vybavenost v obci Krhová poskytuje následující základní služby:

 • 2x prodejna potravin včetně smíšeného zboží
 • 1x trafika včetně drogérie
 • 1x kadeřnictví
 • 5x restaurace, 2x ubytovací penzion
 • 2x vinotéka
 • pobočka České pošty
 • zahradnictví
 • výrobna a prodejna knedlíků
 • výroba a prodejna dřevěných hraček
 • 2x prodejna motocyklů s příslušenstvím
 • hřbitov, kaple

 

Přirozeným centrem dojížďky za ostatními službami je město Valašské Meziříčí (dojezd 5km), Rožnov pod Radhoštěm (dojezd 12 km), Nový Jičín (15 km) a Vsetín (20 km).

 

Obec Krhová je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací:

 • Základní škola Krhová, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Krhová, příspěvková organizace

a dvou organizačních složek:

 • Jednotka sboru dobrovolných hasičů Krhová (JSDH)
 • Obecní knihovna Krhová (knihovna vlastní knihovní fond s 5 tis. svazky, zázemí knihovny tvoří dětský koutek a internet pro veřejnost).

 

Veřejná doprava:

Veřejná doprava je zajištěna prostřednictvím MHD Valašské Meziříčí na základě Trojdohody mezi Městem Valašským Meziříčím, Obcí Krhová a Obcí Poličná. Dále je v Krhové jedna železniční zastávka Českých drah na lince Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm.

Plochy smíšené obytné vesnické – SO.3

Podmínky pro využití ploch

Hlavní využití

bydlení individuální v rodinných domech

Přípustné využití (výběr)

rodinná rekreace

– občanská vybavenost sloužící především obyvatelům obytných zón

Podnímky prostorového uspořádání 

– maximální výška zástavby – 2 nadzemní podlaží

Aktuální informace ke dni 5.2.2018:

Ke dni 30.1.2018 zástavní věřitel společnost SMART Capital, a.s. podala na příslušném katastrálním úřadu žádost o výmaz zástavního práva, které doposud vázne na prodávaných nemovitostech včetně pozemku pod komunikací a zárověň zahájila jednání s představiteli obce Krhová a správcem vodovodů a kanalizací o předání do jejich vlastnictví a správy. Výsledkem těchto úkonů a jednání bude situace, kdy budou prodávané pozemky bez omezení vlastnických práv – konec února 2018  (vyjma věcného břemene pro GasNet, s.r.o. – plynový kiosek na hranici pouzemku) a komunikace, veřejné osvětlení, chodníky, vodovod a kanalizace budou patřit obci Krhová – odhad – v průběhu letošního roku.    

Ke dni 2.3.2018 není na pozemcích žádných omezení ve prospěch jekéhokoliv zástavního věřitele. 

Aktuální informace ke dni 21.6.2018:

po poradě s právním oddělením prodávající společnosti se začal zpracovávat návrh darovací smlouvy pro darování daru obci Krhová v rozsahu – pozemky pod komunikací, komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, vodovod, kanalizace dešťová i splašková, retenční nádrž. Předpoklad předložení návrhu darovací smlouvy do 30.6.2018. Po tomto datu musí předmět daru projít schválením zastupitelstvem obce Krhové a teprve poté může dojít k podpisu předmětné darovací smlouvy a jejímu zavkladování na příslušném katastrálním úřadu. Právní oddělení prodávající společnosti se s ohledem na výše popsané rozhodlo nezřizovat pro kupující služebnosti chůze, jízdy a připojení se na zbudované inženýrské sítě na pozemku p.č. 1129/23, kú. Krhová, aby se těmito nově vzniklými služebnostmi ve prospěch kupujících nezatěžoval předmět daru.

Aktuální informace ke dni 19.9.2018:

Zastupitelstvo obce Krhová na svém zasedání dne 13.9.2018 schválilo obsah Darovací smlouvy v rozsahu: pozemky pod komunikací a jiné související pozemky, komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, vodovod, kanalizace dešťová i splašková, retenční nádrž. Nyní se administruje příprava vkladu Darovací smlouvy do katastru nemovitostí a příprava pachtovní smlouvy mezí obcí Krhová a Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.     

Aktuální informace ke dni 15.11.2018:

Ke dni 13.11.2018 uzavřela obec Krhová, resp. její starostka paní Halaštová darovací smlouvu se společností Pod kamenem, s.r.o. na nově vybudovanou a zkolaudovanou infrastrukturu v lokalitě Pod Kamenem a k souvisejícím pozemkům, zejména pozemku pod komunikací. Ke stejnému datu byla darovací smlouva předložena příslušnému katastrálnímu úřadu k zavkladování.

Prodejní cena stavebního pozemku (výměra zvýrazněna tučně) je uváděna vč.DPH 21%

Pozemek č.1 – p.č. 1129/1 – 1083m2prodáno

Pozemek č.2 – p.č. 1129/2 – 1364m2 –  prodáno  

Pozemek č.3 – p.č. 1129/3 – 1107m2prodáno

Pozemek č.4 – p.č. 1129/4 – 1141m2 –  prodáno

Pozemek č.5 – p.č. 1129/5 – 1115m2 –  prodáno   

Pozemek č.6 – p.č. 1129/6 – 1145m2 –  prodáno

Pozemek č.7 – p.č. 1129/7 – 1697m2 + 119m2 – prodáno

Pozemek č.8 – p.č. 1129/8 – 1212m2 + 643m2 – prodáno

Pozemek č.9 – p.č. 1129/9 – 1088m2 + 386m2 –  prodáno

Pozemek č.10 – p.č. 1129/10 – 1052m2 + 730m2 – prodáno

Pozemek č.11 – p.č. 1129/11 – 1023m2 + 456m2 – prodáno

Pozemek č.12 – p.č. 1129/12 – 1086m2 + 349m2 – prodáno

Pozemek č.13 – p.č. 1129/13 –  902m2 + 440m2 –  prodáno 

Pozemek č.14 – p.č. 1129/14 –  627m2 + 536m2 –  prodáno  

Pozemek č.15 – p.č. 1129/15 –   791m2 + 900m2 –  prodáno 

Pozemek č.16 – p.č. 1129/17 – 1140m2 –  prodáno 

Pozemek č.17 – p.č. 1129/18 – 1186m2 prodáno  

                                    přeložka VN realizována a zkolaudována, na pozemku již není věcné břemeno VN

Pozemek č.18 – p.č. 1129/19 –   990m2 –  prodáno  

                                    přeložka VN realizována a zkolaudována, na pozemku je VB podzemního vedení VN, jeho rozsah na vyžádání zašleme; možnost přikoupení pozemku p.č. 1129/22 (100m2 za cenu 200kč/m2)

Pozemek č.19 – p.č. 1129/20 –   945m2 –  prodáno 

Pozemek č.20 – p.č. 1129/21 –   971m2 –  prodáno

–  k stavebním pozemkům č.7 až č.15 se prodávají lesní pozemky o výměrách 119 až 900m2 (vyznačeny výše bez zvýraznění) – p.č. 1130/1-8 a 1130/10 – cena za m2 je zde v závorce uvedená jako průměrná cena za stavební pozemek a lesní pozemek (ostatní plochu) dohromady

Rezervační záloha 40.000Kč při podpisu rezervační smlouvy je součástí kupní ceny

Makléř projektu